Aliments del Territori i Tu Fires i congressos Lleida Lleida
Avís legal

En accedir i utilitzar aquest servei, vostè accepta i accedeix a estar obligat pels termes i les disposicions d'aquest acord. Així mateix, en utilitzar aquests serveis particulars, esteu subjectes a tota regla o guia d'ús corresponent que s'hagi publicat per a aquests serveis. Tota participació en aquest servei constitueix l‟acceptació d‟aquest acord.En accedir i utilitzar aquest servei, vostè accepta i accedeix a estar obligat pels termes i les disposicions d'aquest acord. Així mateix, en utilitzar aquests serveis particulars, esteu subjectes a tota regla o guia d'ús corresponent que s'hagi publicat per a aquests serveis. Tota participació en aquest servei constitueix l‟acceptació d‟aquest acord.

Si no accepteu complir amb l'anterior, si us plau, no l'utilitzeu.

Segons l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI), de forma obligatòria, permanent, fàcil, directa i gratuïta, US INFORMEM:


POLITICA DE PRIVACITAT

Identitat:  Aliments del Territori i TuIdentitat:  Aliments del Territori i Tu
DNI-NIF: P7500019J
Adreça postal: Rambla Ferran, 18 1r
Telèfon: 973704394
Correu electrònic: [email protected]

2.- Quina és la finalitat del tractament de les teves dades personals?

En aquesta web tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

-   Per tal de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
-   Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
-   Millorar la seva experiència dusuari.

Per complir aquests fins elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base dels perfils de la base de dades.
Sí que s'enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis o assalariats, amb la finalitat d'enviar la informació de les novetats del bloc, i dels productes comercials que s'oferiran a través d'aquest web , tant si hi estan allotjats com en plataformes de tercers proveïdors d'aquest servei.

També utilitzarem tot tipus de galetes que considerem adequats a la nostra marca personal.3.- Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades en aquesta web es conservaran durant un termini de deu anys a partir de la darrera confirmació del vostre interès. També s'han de conservar mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan es sol·liciti la supressió o la portabilitat per l'interessat.4.- Legitimació

El tractament de les vostres dades personals és necessari per al compliment de les obligacions legals derivades del Reial Decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

La base legal per al tractament de les teves dades és l'execució de la subscripció online al bloc o al formulari de contacte de la web així com l'accés a tots els productes adquirits en aquesta web.

L'oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de serveis o el lliurament de productes pendents.5.- Destinataris als quals es comunicaran les teves dades

Les dades recollides a través d'aquest web es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats. L'empresa i a qui es comuniquin les dades disposaran de normes corporatives vinculants aprovades pel Comitè Europeu de protecció de dades i disponibles a l'apartat legal d'aquesta web. Es contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol”  a l'empara de l'acord EU-US PrivacyShield.
6.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si la nostra empresa està tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades.

La nostra empresa deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.7.- Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a  aquesta web ,procedeixen o bé de la pròpia web, correu electrònic, missatgeria instantània o correu postal de la nostra empresa o d'empreses del grup.

Les categories de dades que tractem són:

- Dades d'identificació
- Codis o claus d'identificació
- Adreces postals o electròniques
- Informació comercial
- Dades econòmiques

També informem que no obtenim dades especialment protegides de forma habitual.
Si arribeu a la nostra empresa dades especialment protegides les protegirem d'acord amb la normativa vigent.CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Atès que en aquesta web només hi ha formulari de contacte, no contractació directa, no informem de les condicions de contractació a què fa referència l'article 6 de la Directiva 2011/83, per no ser procedent.NORMATIVA APLICABLE

Protecció de dades

1. - REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

2. - Correcció d'errades del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquests dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

3. - Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.Societat de la informació i telecomunicacions

1.- Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
2.- Llei 9/2014 de 9 de maig General de TelecomunicacionsDret dels consumidors

1.- Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i UsuarisRENÚNCIA A QUALSEVOL RESPONSABILITAT

Aquesta pàgina i els seus components només s'ofereixen amb finalitats informatives.

El titular d'aquesta pàgina no es fa responsable de l'exactitud, la utilitat o la disponibilitat de qualsevol informació que es transmeti o posi a disposició a través d'aquesta pàgina; no serà responsable per qualsevol error o omissió en aquesta informació.

Els usuaris d'aquesta pàgina que donin les vostres dades personals, amb l'acceptació del consentiment informat renuncien a qualsevol indemnització que per l'ús legal d'aquestes dades els pogués correspondre, no podent exercir cap reclamació legal per això. Si voleu ostentar-la, no heu de cedir les vostres dades en aquest lloc web.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits al Lloc Web pertanyen a l'empresa que figura com a titular de la web.

La totalitat del contingut del lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, imatges, material gràfic o artístic present a la web , són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, inscrits en els registres públics corresponents, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

S'autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment a les pàgines o llocs web d'enllaços a la web, tant a la pàgina principal com a qualsevol de les pàgines.

No obstant això, es prohibeixen expressament els enllaços a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliquin el visionat de les mateixes al navegador per mitjà de marcs o frames.

Tots els continguts que es mostren en aquesta web, així com els infoproductes a la venda, estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

No es permet l'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública i posada a disposició sobre els continguts del curs sense la prèvia autorització expressa del titular del web.La pàgina i el contingut original, les característiques i la funcionalitat són propietat de la nostra empresa i estan protegits per drets d'autor de caràcter internacional, marques registrades, patents, secrets comercials i altres lleis de propietat intel·lectual o de drets de propietat.
PROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADES


D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'Usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del registre o qualsevol altre facilitat, per a el seu accés a alguns dels serveis o productes, siguin incorporats al fitxer de clients, potencials i contactes, amb la finalitat de demanar les dades necessàries per donar resposta a les sol·licituds d'informació, contacte, contractació i/o de pressupost, gestió de clients , facturació, cobraments i pagaments, obtenció d'estadístiques i històrics comercials.
També pel compliment de les obligacions fiscals i legals derivades de la prestació daquest servei.

A més, seran utilitzats per fer-li arribar informació, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic SMS, etc.) sobre productes i serveis relacionats amb els contractats o sol·licitats. En el cas de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions mitjançant aquest mitjà.

La nostra empresa té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracta.

Finalment us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat i oblit de les vostres dades, mitjançant correu gratuït enviat a [email protected] i sota els termes previstos a la Llei Orgànica 15/99 i normativa de desenvolupament i pels procediments definits a aquest efecte per aquesta empresa.MENORS D'EDATMENORS D'EDAT

Els nostres serveis i productes són per a majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no ens han d'enviar les dades personals.COOKIES

Per la mera visita a la web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni hi queden obligats.

Definició i funció de les cookies

Una galeta és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Quins tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que us oferim. Cookies d'anàlisi: S'analitza la navegació utilitzant programes d'analítica web que recapten informació referent a l'usuari de la web (IP, principalment), així com la navegació que ha realitzat (origen, visites, temps a la pàgina, etc).

Cookies de personalització:
Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei , la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
Cookies de tercers: Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal del qual és el 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”) ). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web consenteix el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

Com administrar galetes al navegador?

L'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest Site, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l'ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada amb aquesta finalitat al vostre navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies al vostre navegador pot no permetre l'ús ple de totes les funcionalitats del Website.
Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador:
ChromeExplorer, FirefoxSafari.

Política d'enllaços de la nostra web: responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El servei d'accés al Portal inclou enllaços o links que poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals la nostra empresa no exerceix cap mena de control.

En aquests casos, la nostra empresa actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la LSSICE.

La nostra empresa no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i de les pàgines web.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic.

No volem que ens enllacin a altres pàgines, quedant prohibit deep-links, enllaços IMG o d'imatge, frames, que puguin fer entendre a l'usuari que estan a una altra web que no és la nostra.
L'Usuari ha de ser conscient que la nostra empresa no és responsable de les pràctiques de privadesa d'aquestes altres webs.

Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d'aquests links estan abandonant la nostra web i que llegeixin les polítiques de privadesa d'aquelles altres webs que demanin dades personals.

Aquesta política de privadesa només s'aplica a les dades personals demanades a través d'aquesta web.CLÀUSULA DE RESCISSIÓ

Podem cancel·lar l'accés a la pàgina, sense causa o avís, la qual cosa podrà resultar en la confiscació i la destrucció de tota la informació que estigui associada amb el vostre compte. Totes les disposicions d'aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la cancel·lació, hi sobreviuran, incloent-hi sense limitació, les disposicions de propietat, les renúncies de garantia, la indemnització i les limitacions de responsabilitat.

CANVIS DE CONDICIONS

L'empresa es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú; així mateix, lús permanent de la pàgina significarà la seva acceptació de qualsevol ajustament a aquests termes. Si hi ha algun canvi a la nostra política de privadesa, anunciarem a la nostra pàgina principal i en altres pàgines importants del nostre lloc que s'han fet aquests canvis. Si hi ha algun canvi a la nostra pàgina respecte a la manera com fem servir la informació d'identificació personal dels nostres clients, enviarem una notificació per correu electrònic o correu postal a aquells que siguin afectats pel canvi. Tot canvi a la nostra política de privadesa es publicarà a la nostra pàgina 30 dies abans que aquests canvis passin. Per tant, se us recomana tornar a llegir aquesta declaració de manera regular.


SOTMETIMENT A TRIBUNALS

El codi de conducta d'aquesta empresa és el derivat de la correcta aplicació de les lleis existents, així com de l'aplicació des del sentit comú.

Amb renúncia dels seus propis furs, les persones que contractin a través d'aquesta web se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida.

Aquest contracte es formalitza en llengua castellana.


2.- EL DESISTIMENT

Cal que a la pàgina web es posi a disposició dels consumidors un formulari de desistiment perquè aquests el puguin prendre com a exemple quan exerceixin el dret a desistir del contracte, és a dir, quan anul·lin la compra d'un producte o la contractació d'un servei contractats mitjançant la pàgina web.


MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Aquest document o carta només s'ha d'emplenar i enviar si voleu desistir del contracte)

Assumpte: Desistiment del contracte


A:..................................., a........... ../.............../..............A:..................................., a........... ../.............../..............


A l'atenció de: Aliments del Territori i Tu
Correu electrònic: [email protected]


Hola, a través d'aquest formulari et comunico que és el meu desig DESISTIR del contracte de venda del producte que relaciono sobre la base del dret de DESISTIMENT previst a la Llei.

He estat informat que tinc 14 dies des de la compra per exercitar aquest dret, sense necessitat de justificació:

Producte
Dia de compra
Nombre de comanda
Import

Les meves dades personals com a consumidor usuari són:

Identificació
Domicili
DNI-NIF-NIE que s'adjunta fotocopia
correu electrònic
Telèfon

Firma: