Aliments del Territori i Tu Fires i congressos Lleida Lleida

Nova convocatòria per ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2023

Termini: 27 de novembre

16/11/2023


DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/3779/2023, de 5 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 725874). 

Objecte: L'objecte dels ajuts és el foment de les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de formació i promoció comercial exterior que tinguin per finalitat iniciar, incrementar o consolidar les expedicions en el si de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que compleixin els requisits següents:

  1. a) Les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses (PIME), d'acord amb la definició de PIME inclosa en la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig de 2003 (2003/361/CE), i
  2. b) Que realitzin l'activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

Pressupost: Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 200.000 euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG06/D/470000100/6130/0000 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2023.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).